บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 002

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์   ลุงโฮได้ชื่อว่าวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม
* วัดเจดีย์เสาเดี่ยว   วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
* วัดวรรณกรรม   มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
* วัดเฉินกว๊วก  ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย ตั้งอยู่ติดทะเลสาบตะวันตก
* ชมการแสดง   หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปประจำชาติของเวียดนาม
* อ่าวฮาลอง  ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ
* ถนนสายเก่า 36 สาย   สถานที่ๆนักช้อปเพลิดเพลินในการจับจ่ายสินค้า
3 วัน/2 คืน 9,100 บาท

 

โรงแรมที่พัก / จำนวนผู้เดินทาง
ที่พักระดับ 4*

ราคา : คน

เดินทาง 2 -3 คน

13,900.-

เดินทาง 4 - 5 คน

10,400.-

เดินทาง 6 - 8 คน

9,100.-

เดินทาง 9 - 10 คน

8,400.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

2,000.-

หมายเหตู - ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ- ฮานอย ,ค่าภาษีสนามบิน , ค่าภาษีน้ำมัน
...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

 

ประมาณการ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย

ราคาโดยประมาณ : คน

การบินไทย

 

เวียดนามแอร์ไลน์

 

แอร์เอเซีย

 

การ์ต้า แอร์ไลน์

 

หมายเหตุ.
1. ราคาจะขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และ ระยะเวลาการออกตั๋ว
2. เช็คราคาหน้าเวป ณ.วันที่

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮานอยซิตี้ทัวร์ (-/L/D)


 ช่วงเช้า

00.00 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน.ไทย...โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน...00.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่...........พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน...ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ และ ปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) ลุงโฮได้ชื่อว่าวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม...ผ่านชมทำเนียประธานาธิบดี .....บ้านพักไม้ สองชั้นลุงโฮ และห้องทำงาน พร้อมชมรถยนต์ที่ใช้ขณะยังมีชีวิตอยู่....ชมวัดเจดีย์เสาเดียว ตั้งอยู่กลางสระบัว เดี๋ยวนี้ไม่มีบัวแล้ว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม .. ต่อด้วยการชมวัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

ชมและทำบุญที่วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย ตั้งอยู่ติดทะเลสาบตะวันตก...ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปประจำชาติของเวียดนาม

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เข้าเช็คอินที่พัก Hoa Binh Palce Hotel or Platinum Hotel

วันที่สอง

ฮานอย-ฮาลองเบย์ (B/L/D)


ช่วงเช้า-บ่าย

เช้า ..รับ ประทานอาหารเช้า ณ.โรงแรมที่พัก...หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ ระยะทาง 165 กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ...เดินทางถึงฮาลองช่วงเที่ยง นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ..ทานอาหารกลางวันบนเรือ .....ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 4 ชั่วโมง...ได้เวลานำกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คอินที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหาร ที่ภัตตาคารริมชายหาดฮาลอง

พักที่ Heritage  Hotel  ระดับ 4 *

วันที่สาม

ฮาลอง - ฮานอย – กรุงเทพฯ (B/L/-)

 ช่วงเช้า

รับ ประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก...หลังอาหารอิสระถ่ายรูปอ่าวฮาลอง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับยังฮานอย...ระหว่างทางหยุดพักผ่อน เปลียนอริยบท เข้าห้องน้ำและชมสินค้าคนพิการที่ Hong Ngoc Biggest shopping centreมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ผลิตโดยคนพิการ ตั้งแต่ของแกะสลัก จนถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับ...ระหว่างทางหยุดพักผ่อน เปลียนอริยบท เข้าห้องน้ำและชมสินค้าคนพิการที่ Hong Ngoc Biggest shopping centreมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ผลิตโดยคนพิการ ตั้งแต่ของแกะสลัก จนถึงเสื้อผ้าและเครื่องประดับ...เดินทางต่อ กลับถึงฮานอย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ถนนสายเก่า 36 สายตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหาร ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ โดยเจ้าหน้าที่จะดูแล เรื่องเอกสารและสัมภาระ ทำการเช็คอินให้ทุกท่าน

00.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน....

00.00 น. กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

 

 

ราคานี้รวม

 • * * ที่พักที่ฮานอย 1 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • * * ที่พักที่ ฮาลอง 1 คืน
 • * * อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 3มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ (จีน และ เวียดนาม)
 • * * รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • * * ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • * * ค่ารถนำเที่ยวและไกด์ตลอดการเดินทาง
 • * * น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • * * ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000.-

ราคานี้ไม่รวม

 • * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าทิป,camera fees to tour sites

ราคาสำหรับเด็ก

 • * * 1. ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • * * 2. เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • * * 3. เด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • * * 4. เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์