บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 003

ทัวร์ เวียดนาม โฮจิมินห์ อุโมงค์กู๋จี หวุงเต่า 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Description: Photo 496_1Description: Photo 496_2Description: Photo 496_3Description: Photo 496_4
 • Description: Photo 496_5Description: Photo 496_6Description: Photo 496_7Description: Photo 496_8

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* อดีตทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนาม  สถานที่สำคัญที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหารช่วงสงครามเชื้อชาติ
* พิพิธภัณฑ์สงคราม  ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์สงคราม และอาวุธ ปืน ระเบิด และเครื่องบินรบฯ
* อุโมงกู๋จี  เมืองซึ่งเคยเป็นสนามรบในสงครามเวียดนาม
* ล่องเรือ  สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน
* ตลาดเบนถัน  มีสินค้าให้นักช้อปใด้ช้อปทั้งกลางวันและกลางคืน
* ชายหาดถุยหวั่น   ชายหาดที่สวยงามของเมืองหวุงเต่า มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร
* ที่ทำการไปรษณีย์กลางเวียดนาม  ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม
* โบสถ์นอร์ทเทอดาม  โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส
* Christ Hill  รูปปั้นพระเยซูตั้งอยู่บนเขา ภายในมีบันใดขึ้นสู่ส่วนที่เป็นคอ เพื่อเป็นจุดชมวิว
3 วัน/2 คืน 7,500 บาท

 

โรงแรมที่พักระดับ 4 * / จำนวนคนเดินทาง

ราคา : คน

เดินทาง 2-3 คน

12,100.-

เดินทาง 4 - 5 คน

9,300.-

เดินทาง 6 - 8 คน

8,100.-

เดินทาง 9 - 10 คน

7,500.-

พักเดี่ยว เพิ่ม

2,500.-

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์ – โฮจิมินห์ซิตี้ทัวร์ - อุโมงค์ กู๋จี ( -/L/D)


ช่วงเช้า

05.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ชั้น 4 แถว E โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน สังเกตป้ายรับ AtSiamTour.. 07.45 น. ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ FD 3720 รับประทานอาหารเช้าบน เครื่องบิน พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย..00.00 น. ถึง สนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านสู่เมือง โฮจิมินห์ ซิตี้...นำท่านสู่ซิตี้ทัวร์ โดยนำท่านชม อดีตทำเนียบ ประธานาธิบดีเวียดนาม ท่านจะได้ชม ห้องต่างของทำเนียบ เช่น ห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องพักผ่อน และห้องทำงานชั้นใต้ดิน พร้อมทั้ง อุโมงค์ สำหรับ การหลบนี้ยามคับขัน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางยังเมือง กู๋จี เมืองซึ่งเคยเป็นสนามรบในสงครามเวียดนามระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมงเศษ และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมาเพื่อเยี่ยมชมจำนวนมาก ชมนิทรรศการต่างๆที่จัดไว้ให้ชม โดยจำลองส่วนต่างๆภายในอุโมงค์ อาทิ เช่น ห้องประชุม, ห้องอาหาร,โรงพยาบาล,ห้องบัญชาการ เป็นต้น...เวลาสมควรเดินทางกลับ โฮจิมินห์ เข้าเช็คอินที่พัก

ค่ำ

อาหารค่ำบนเรือพร้อมชมความงามยามราตรี สองฝากฝั่งแม่น้ำไซ่ง่อน...สมควรแก่เวลา กลับที่พัก หรือบางท่าน จะช้อปปิ้ง ที่ตลาดเบนถันไนท์มาณ์เก็ต ตามอัธยาศัย

พักที่ : le Duy Hotel 3*

วันที่สอง

โฮจิมินห์ ซิตี้ - หวุงเต่า (B/L/D)

 ช่วงเช้า

รับ ประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...หลังอาหารนำท่านเดินทางยังเมืองหวุงเต่า ซึ่งห่างจากกรุงโฮจิมินห์ ประมาณ 125 กิโลเมตร จะใช้เวลา 3 ชั่วโมง เดินทางถึงชายหาดหวุงเต่า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารชายหาดริมทะเล

ช่วงบ่าย

หลังอาหาร นำท่านเดินทางเยี่ยมชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์ เบ๋าได๋ พระเจ้า เบ๋าได๋ เป็นจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม...เดินทางต่อยัง Whale Temple Christ Hill, Goddess of Mercy และ หาดถุ่ยวัน (Thuy Van) ซึ่งเป็นหาดที่มีความงดงาม,มีความยาวถึง 7 กิโลเมตร ไปตามชายฝั่งทะเลตะวันออก...หลังจากนี้ได้เวลาสดชื่นกับคลื่น และ ชายหาด ถุยหวั่น หากไม่ชอบสามารถออกกำลังว่ายน้ำที่สระน้ำของโรงแรมได้

ค่ำ

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

พักที่ SAMMY HOTEL

วันที่สาม

หวุงเต่า-โฮจิมินห์ซิตี้ - กรุงเทพฯ (B/L/-)


ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของ โรงแรม...หลังอาหารใหว้พระทำบุญที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งติดกับชายทะเล พร้อมขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ยังยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ ของเมืองหวุงเต่า

เที่ยง

ได้เวลาเดินทางกลับยังโฮจิมินห์ ถึงโฮจิมินห์ รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุปเฟต์

ช่วงบ่าย

หลังอาหาร นำชมที่ทำการไปรษณีย์ กลางเวียดนาม และ โบสถ์นอร์ทเทอดาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หากมีเวลาเดินทางเพื่อสินค้าที่ระลึก ก่อนที่จะเดินทางยังสนามบิน

ค่ำ

17.55 น. ออกเดินทางจากสนามบิน สู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน..แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่..3725

19.25 น. เดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

 • โรงแรมที่พัก โฮจิมินห์ซิตี้ 1 คืนและ หวุงเต่า 1 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • รับส่งไปกลับโรงแรม-สนามบิน และ ท่องเที่ยวตามโปรแกรม พร้อมไกด์
 • ค่าอาหาร 7 มื้อตามรายการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมเดินทาง
 • น้ำดื่มวันละขวด
 • ประกันการเดินทาง 1,000,000.-

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทิป , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , camera fees to tour sites
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหักณที่จ่าย 3 %
  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์

ราคาสำหรับเด็ก

 • * * 1. ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • * * 2. เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • * * 3. เด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • * * 4. เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์