บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 004

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Description: Photo 323_1Description: Photo 323_2Description: Photo 323_3Description: Photo 323_4
 • Description: Photo 323_5Description: Photo 323_6Description: Photo 323_7Description: Photo 323_8

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ลุงโฮได้ชื่อว่าวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม
* วัดเจดีย์เสาเดี่ยว   วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
* วัดวรรณกรรม  มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
* วัดเฉินกว๊วก  ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย ตั้งอยู่ติดทะเลสาบตะวันตก
* ชมการแสดง  หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปประจำชาติของเวียดนาม
* อ่าวฮาลอง  ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ
* ถนนสายเก่า 36 สาย  สถานที่ๆนักช้อปเพลิดเพลินในการจับจ่ายสินค่า
4 วัน/3 คืน 9,900 บาท

 

โรงแรมที่พัก / จำนวนผู้เดินทาง ที่พักระดับ 4*

ราคา : คน

เดินทาง 2 - 3 คน

15,600.-

เดินทาง 4 - 5 คน

12,000.-

เดินทาง 6 - 8 คน

10,600.-

เดินทาง 9 - 10 คน

9,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,900.-

หมายเหตุ
-รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเที่ยวบิน และ ความต้องการลูกค้า
-ราคานี้ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน

 

ประมาณการ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย

ราคาโดยประมาณ : คน

การบินไทย

 

เวียดนามแอร์ไลน์

 

แอร์เอเซีย

 

การ์ต้า แอร์ไลน์

 

หมายเหตุ.
1. ราคาจะขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และ ระยะเวลาการออกตั๋ว
2. เช็คราคาหน้าเวป ณ.วันที่

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – ฮานอยซิตี้ทัวร์ (--/L/D)


 ช่วงเช้า

00.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน................โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน...00.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่............พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน...ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน**ห้ามใส่กางเกงขาสั้นและ รองเท้แตะ) ...ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ด้านนอก...ชมบ้านพักไม้สองชั้นที่ลุงโฮอาศัยอยู่ขณะมีชีวิต.....ชมวัดเจดีย์ เสาเดี่ยว ซึ่งสร้างเป็นพุทธบูชา แก่เจ้าแม่กวนอิม..

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

 ช่วงบ่าย

ชมวัดวรรณกรรม อดีตมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม...ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และ ชมวัดหง๊อกเซิน + เต่าสต๊าฟ ซึ่งว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้...อิสระช้อปปิ้งที่ถนนสายเก่า 36 สาย ได้เวลานัดนำชมหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปประจำชาติของเวียดนาม 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าเช็คอินที่พัก Hoa Binh Palce Hotel or Platinum Hotel

วันที่สอง

ฮานอย-ฮาลองเบย์ (B/L/D)

 ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ ดินแดนที่มังกรดำดิ่งสู่ท้อง ทะเล ระยะทาง 165 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง...ถึงฮาลองช่วงเที่ยง ....นำท่านลงเรือที่ท่าเรืออ่างฮาลอง ท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ถ้ำต้นไม้ หมู่บ้านชาวเล ระหว่างล่องเรือ ทานอาหารกลางวันเมนูซีฟู๊ด...ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 4 ชั่วโมง...นำกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเข้าเช็คอินที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร...หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งที่ฮาลองไนท์มาร์เก็ต

พักที่  Heritage Hotel  4*

วันที่สาม

ฮาลองเบย์-ฮานอย (B/L/D)


ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม...หลังอาหารเชิญพักผ่อน เดินชมหาด ถ่ายรูป ไว้เป็นที่ระลึก ที่อ่าวฮาลอง (จากที่พักเดินข้ามถนน ถึงหาดเลย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

นำท่านเดินทางต่อยังฮานอย ระหว่างทางหยุดพักผ่อน เปลียนอริยบท เข้าห้องน้ำ และช้อปที่ Hong Ngoc Biggest shopping centre มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ผลิตโดยคนพิการ...กลับถึงฮานอย อาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักผ่อน อิสระช้อปที่ย่านถนน 36 สายเก่า

ค่ำ

พักที่ Hoa Binh Palce Hotel or Platinum Hotel

วันที่สี่

ฮานอย-อิสระตามอัธยาศัย-กลับกรุงเทพฯ (B/-/-)


 ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...หลังอาหาร เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย...ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอยเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยเจ้าหน้าที่จะดูแล เรื่องเอกสารและสัมภาระ ทำการเช็คอินให้ทุกท่าน

00.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน.....

00.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

 • * * ที่พักที่ฮานอย 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • * * ที่พักฮาลองเบย์1 คืน
 • * * อาหารเช้า3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 3 มื้อ (จีน และ เวียดนาม)
 • * * รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • * * ล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • * * ค่ารถนำเที่ยวและไกด์ตลอดการเดินทาง
 • * * น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • * * ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000.-

ราคานี้ไม่รวม

 • * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าทิป,camera fees to tour sites

ราคาสำหรับเด็ก

 • * * 1. ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • * * 2. เด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • * * 3. เด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • * * 4. เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์