บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 005

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Description: Photo 473_1Description: Photo 473_2Description: Photo 473_3Description: Photo 473_4
 • Description: Photo 473_5Description: Photo 473_6Description: Photo 473_7Description: Photo 473_8

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์   ลุงโฮได้ชื่อว่าวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม
* วัดเจดีย์เสาเดี่ยว   วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
* วัดวรรณกรรม   มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
* วัดเฉินกว๊วก   ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย ตั้งอยู่ติดทะเลสาบตะวันตก
* ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ   ศิลปประจำชาติของเวียดนาม
* อ่าวฮาลอง   ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ
* ไนท์มาร์เก็ตฮาลอง   ที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย
* ถนนสายเก่า 36 สาย   สถานที่ๆนักช้อปเพลิดเพลินในการจับจ่ายสินค้า
* ฮาลองบกหรือตามก๊ก (Tam Coc )   หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำ
4 วัน/3 คืน 10,900 บาท

 

พักโรงแรม 4 * / กำหนดวันเดินทางเดือนขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจะสะดวก

ราคา : คน

เดินทาง 2 - 3 คน

17,400.-

เดินทาง 4 - 5 คน

13,200.-

เดินทาง 6 - 8 คน

11,700.-

เดินทาง 9 - 10 คน

10,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,900.-

ประมาณการ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย

ราคาโดยประมาณ : คน

การบินไทย

 

เวียดนาม แอร์ไลน์

 

แอร์เอเซีย

 

การ์ต้า แอร์ไลน์

 

หมายเหตุ.
1. ราคาจะขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และ ระยะเวลาการออกตั๋ว
2. เช็คราคาหน้าเวป ณ.วันที่

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮานอย – ฮาลอง – ช้อปปิ้งไนท์มาเก็ต

ช่วงเช้า

10.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน...13.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ QR 614 พักผ่อนอิสระพร้อมรับประทานอาหารบนเครื่อง...14.45 น.ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...นำทุกท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้า อิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ แวะเข้าห้องน้ำ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...หลังอาหารนำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ไนท์มาเก็ตฮาลอง ที่ตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย สินค้ามีราคาถูก หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับ้าน เช่น กระเป๋าผ้าไหม, ไม้หอมแกะสลัก, กระเป๋าปักเลื่อม, เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย  เป็นต้น

พักที่ Heritage Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ล่องอ่าวฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย -ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และ ได้รับการประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ...นำท่านชมถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดย มนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย...ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ฮา ลอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)

ช่วงบ่าย

นำท่านเดินทางต่อยังฮานอย ระหว่างทางหยุดพักผ่อน เปลียนอริยบท เข้าห้องน้ำ และช้อปที่ Hong Ngoc Biggest shopping centre มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ผลิตโดยคนพิการ ตั้งแต่ของแกะสลัก จนถึงเสื้อผ้า และเครื่องประดับ กลับถึงฮานอย อาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักผ่อน อิสระช้อปที่ย่านถนน 36 สายเก่า

ชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Ladolcevita HOTEL ระดับ 3.5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ฮานอย – หัวลู ( ฮาลองบก) - ฮานอย


ช่วงเช้า

เช้า...รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc ) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ ระยะทาง 110 กิโลเมตร ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

นำทุกท่านแวะ สักการะวัด Bai dinh ที่ประวัติอันยาวนานเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก นำท่านเข้าชมพระราชวังเก่าฮวาลือ (Hua Lo Palace) อายุเก่าแก่หลายร้อยปี ซึ่งมีสุสานกษัติรย์ราชวงศ์เล ที่สวยงามให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก...จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับ สู่กรุงฮานอย...นำทุกท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหงอก เซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Ladolcevita HOTEL ระดับ 3.5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

สุสานโฮจิมินห์– วัดเสาเดียว – วัดวรรณกรรม -ช้อบปิ้ง 36 สาย- กรุงเทพฯ


ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...นำท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสาน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของสัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่าง ไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และค่อนข้างเข้มงวด...ชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้ หลังเล็ก ซึ่งอยู่หลังทำเนียบแทน ทำเนียบแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองแทน...ชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้พระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยังคงไม่สมหวังสักที จนคืนหนึ่งได้สุบิน เห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประทานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์ก็ได้มีพระโอรส สมใจ จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้น กลางกสระบัวเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม...นำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและยังเป็นสถานที่ใช้สอบ จ้องวน ในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จ้องวน และยังมีศาลเทพเจ้าขงจื๊อ และสานุศิษย์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย...นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย

17.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 615

19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในการให้บริการ

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3.5 ดาว และ 4 ดาว รวมทั้งสิ้น 3 คืน
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในกรณีที่เสียชีวิต 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท (วงเงินคุ้มครองบุคคลอายุตั้งแต่ 15-75 ปี / สำหรับผู้ที่อายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบุ จะได้ความคุ้มครองเป็นครึ่งหนึ่งของเงินคุ้มครองที่ระบุ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

หมายเหตุ

 • 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • 2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • 4. กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนามเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมา จ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์