บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 006

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์   ลุงโฮได้ชื่อว่าวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม
* วัดเจดีย์เสาเดี่ยว   วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
* วัดวรรณกรรม   มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
* ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ   ศิลปประจำชาติของเวียดนาม
* ถนนสายเก่า 36 สาย   สถานที่ๆนักช้อปเพลิดเพลินในการจับจ่ายสินค้า
* ซาปา   เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน เมื่อฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม
* HAM RONG MOUNTAIN   ชมความงามของดอกไม้และธรรมชาติ พร้อมการแสดงของชาวเขาชนกลุ่มน้อย
* หมู่บ้านกัตกัต   เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน
* น้ำตกซิลเวอร์    เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล
4 วัน/3 คืน 10,950 บาท

 

โรงแรมที่พัก / จำนวนคนเดินทาง
โรงแรม 3* Superior

ราคา : คน

เดินทาง 2 - 3 คน

16,500.-

เดินทาง 4-5 คน

12,700.-

เดินทาง 6 - 8 คน

11,300.-

เดินทาง 9 - 10 คน

10,600.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,700

หมายเหตุ..ราคานี้ไม่รวมค่าอาบน้ำเย็นวันที่ หนึ่ง และ เช้าวันที่ สี่ เป็นเงิน 800.- / คน

 

ประมาณการ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย

ราคาโดยประมาณ : คน

1. การบินไทย

 

2. เวียดนามแอร์ไลน์

 

3. แอร์เอเซีย

 

4. การ์ต้า แอร์ไลน์

 

หมายเหตุ.
1. ราคาจะขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และ ระยะเวลาการออกตั๋ว
2. เช็คราคาหน้าเวป ณ.วันที่

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮานอยซิตี้ทัวร์-ซาปา (-/L/D)


ช่วงเช้า

00.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน........ ชั้น 4 แถว..... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน...00.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ ….........พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน...ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...นำท่านสู่ ฮานอยซิตี้ทัวร์ ชมสุสานโฮจิมินห์ (ปิด วันจันทร์และวันศุกร์,ตลอดเดือนตุลคม,พฤศจิกายน) ,ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ด้านนอก , ชมบ้านลุงโฮ, เดินทางต่อวัดเจดีย์เสาเดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่านสู่ วัดวรรณกรรม ซึ่งเปรียบเสมือน มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม.. เดินทางต่อยังทะเลสาบ ตะวันตก ทำบุญที่วันเฉินกว๊อก วัดที่มีอยุเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในฮานอย.....ชม การแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปการแสดง เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...หลังอาหารเช็คอินโรงแรมเพื่อทำธุระส่วนตัว เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ซาปาโดยทางรถไฟ

พักค้างคืนบนรถไฟ

วันที่สอง

ลาวไค-ซาปาทัวร์ -หมู่บ้าน ลาวไช-หมู่บ้านตาแหวน-หมู่บ้านเกียงตาไช (B/L/D)

เช้า

เดินทางถึงเมืองลาวไค ประมาณ 05.30 น. นำท่านเดินทางต่อยัง ซาปา ระยะทางประมาณ 40 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมงเศษ.... ถึงโรงแรมที่พัก...รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม..พักผ่อนถ่ายรูปตาม สะดวก...เดินชมเมืองและตลาดเช้าซาปา...หลังอาหารเดินทางชมตลาด นำท่านเดินทางประมาณ 6 กม.และเดินเท้าต่ออีก 2 กม.ถึงหมู่บ้านลาวไช ต่อยังหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยบ้านตาแหวน

เที่ยง

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารให้ท่านได้อิสระเดินเล่นพักผ่อน ตลาดในเมืองซาปา หรือช้อปสินค้าพื้นเมือง

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

พักที่ HOLIDAY SAPA

วันที่สาม

ซาปา-หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต-ลาวไค-ฮานอย ( B/L/D)


 ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหาร เดินทางไต่เนินเขา HAM RONG MOUNTAIN ชมความงามของดอกไม้นานาชนิด พร้อมชมการแสดงของหนุ่มสาวชาวเขาชนกลุ่มน้อย...เดินทางต่อขึ้นสู่จุดสูงสุด ชมวิวตัวเมืองซาปา ท่านจะพบทั้งบรรยากาศอันบริสุทธิ์ หากอากาศอำนวยณ.จุดนี้จะเหมือนเดินอยู่บนก้อนเฆฆเลยที่เดียว

เที่ยง

รับประทาน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารเดินทางต่อยังเชิงเขาแฟนสีปัน เดินกลับทางกลับเพือขึ้นรถจี๊บสู่ ซาปา อิสระ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาปา เวลาสมควร เข้าที่พักทำธุระส่วนตัว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลานัดหมาย นำคณะขึ้นรถไฟ กลับฮานอย

พักค้างคืนบนรถไฟ

วันที่สี่

ลาวไค-ฮานอย--กรุงเทพฯ (B/-/-)

ช่วงเช้า

ถึงฮานอย เวลาประมาณ 06.00 น. เข้าเช็คอินที่พักเพื่อทำธุรส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...หลังอาหาร เชิญช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านสู่สนามบินนอยไบ

00.00 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นอยใบโดยสายการบิน...... สู่ กรุงเทพฯ

00.00 น. เดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยปลอดภัย

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

 • ที่พักที่ซาปา 1 คืน(พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • พักบนรถไฟ 2 คืน ,
 • อาหารเช้าตามโปรแกรมเดินทาง (จีน และ เวียดนาม)
 • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ค่ารถนำเที่ยวและไกด์ตลอดการเดินทาง
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000.-
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าทิป,camera fees to tour sites

ราคาสำหรับเด็ก

 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์