บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 007

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Description: Photo 518_1Description: Photo 518_2Description: Photo 518_3Description: Photo 518_4
 • Description: Photo 518_5Description: Photo 518_6Description: Photo 518_7Description: Photo 518_8

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* อดีตทำเนียบประธานาธิบดี  เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้
* โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  โบสถ์ซึ่งฝรั่งเศสได้จำลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศส
* เจดีย์วัดเทียนมู่  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอมประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นแสดงภพแต่ละภพของพระพุทธเจ้า
* ตลาดดองบา  เป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองเว้
* ล่องเรือตามแม่น้ำทูโบน   เพื่อชมชุมชนทำเครื่องปั้นดินเผา และ ชุมชนแกะสลักพร้อมซื้อของที่ระลึก
* ชมที่ทำการกรมไปรษณีย์กลาง  ของนครโฮจิมินห์ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
* สุสานพระเจ้าไคดิงห์  กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน
* ลงเรือจักรพรรดิ  ล่องแม่น้ำหอม สัมผัสบรรยากาศพระราชวังและการดำเนินชีวิตสมัยเก่า
4 วัน/3 คืน 11,300 บาท

 

จำนวนผู้เดินทาง / โรงแรมที่พัก 4*

ราคา : คน

1. เดินทาง 2 - 3 คน

16,000.-

2. เดินทาง 4 - 5 คน

12,600.-

3. เดินทาง 6 - 8 คน

11,300.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,900.-

หมายเหตุ.
1. ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินๆภายใน โฮจิมินห์ - เว้ , ดานัง - โฮจิมินห์
2. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์

ราคาตั๋วภายใน ประมาณการ อยู่ที่ 60 - 100 USD / เที่ยว

ประมาณการ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์

ราคาโดยประมาณ : คน

การบินไทย

 

เวียดนามแอร์ไลน์

 

แอร์เอเซีย

 

เวียดเจ็ท แอร์ไลน์

 

หมายเหตุ. ราคาจะขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และ ระยะเวลาการออกตั๋ว

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์ - เว้ (-/L/D)

ช่วงเช้า

05.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน...07.45 ออกเดินทางสู่กรุงโฮจิมินห์ โดย เที่ยวบินที่ FD 2790... พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน...09.20 น. ถึงสนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ไกด์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...09.20 น. ถึงสนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ไกด์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก...นำท่านชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นำท่านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน บริเวณส่วนตัวของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ห้องบัญชาการใต้ดิน ซึ่งทำเนียบแห่งนี้ได้เคยถูกโจมตีให้ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งใน สมัยสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้...เดินทางต่อยัง โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรั่งเศสได้จำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศส...ไกล้ๆกัน ชมกรมไปรษณีย์กลาง ของนครโฮจิมินห์ ชมที่ทำการไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในนครเวียดนาม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat เพื่อเดินทางสู่เมือง เว้...14.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองเว้ 16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเว้...เข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หรือ ภัตตคารท้องถิ่น...หลหังอาหารลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม สัมผัสบรรยากาศพระราชวังและการดำเนินชีวิตสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้

พักที่ Park View or Camelia or Romanc Hotel

วันที่สอง

เว้ - ดานัง - ฮอยอัน (B/L/D)

เช้าช่วงเช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...นำท่านชมเจดีย์วัดเทียนมู่สูงริมแม่น้ำหอมประกอบด้วย หอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของภพแต่ละภพของพระพุทธเจ้า...ชมสุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน ซึ่งออกแบบ ผสมผสานแบบฝรั่งเศส ใช้วัสดุในการก่อสร้างที่มีราคาแพง และใช้เวลาก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน ชมภาพมังกรในม่านเมฆ และถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอานประเทศจีน...นำท่านแวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ตลาดดองบา เป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองเว้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

 ช่วงบ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองดานังเมือง ท่าที่มีขนาดใหญ่ เมืองที่ได้ชื่อว่าไร้คนขอทาน ชาวเมืองโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ระหว่างทางจะได้ชมทิวทัศน์ของภูเขาอันสวยงามสลับซับซ้อนของหุบเขาไฮวาน ผ่านคาบสมุทรลังโก ลอดอุโมงค์ความยาว 6,280 เมตร ที่มีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ระหว่างตอนเหนือและใต้ของประเทศระหว่างทางจะมีกุ้งดองและน้ำปลาจากเมืองนาม โอ ที่มีรสอร่อยที่สุดในเวียดนามวางจำหน่ายตลอดเส้นทาง...ระหว่างทาง แวะชม พิพิธภัณฑ์ ชาวจาม และหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งสินค้าหมู่บ้านแห่งนี้ส่งขายออกไปทั่วโลกเวลาสมควรเดินทางต่อยังฮอย อัน...เข้าเช็คอินที่พักอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร...หลังอาหารเชิญ เดินเล่นพักผ่อนชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนริมฝั่งแม่น้ำทูโบนตามอัธยาศัย

พักที่ Hoi an Pacific หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม

ฮอยอันซิตี้ทัวร์ (B/L/D)

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่ พัก...หลังอาหารเดินชมตลาดยามเช้า เช่นตลาดสด เพื่อชมวิถีชีวิตชนท้องถิ่นชาวเวียดนาม หรือจะทดลองลิ้มรสอาหารท้องถิ่นเพิ่มเติม เมืองฮอยอันอดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้เมื่อ 300 กว่าปีก่อนซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเคยมาค้าขาย...ชมสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน ชมสะพาน ญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูก คลื่นที่ต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารล่องเรือตามแม่น้ำ ทูโบน เพื่อชม ชุมชนทำเครื่องปั้นดินเผา และ ชุมชนแกะสลักพร้อมซื้อของที่ระลึก...ให้ท่านได้เดินชมสินค้า และช้อปปิ้งที่ตลาดเมืองฮอยอันตามอัธยาศัย 

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พักที่ Hoi an Pacific หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

 ฮอยอัน - โฮจิมินห์ซิตี้ - กรุงเทพฯ (B/L/-)

ช่วงเช้า

 เช้ารับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่ พัก...หลังอาหารเดินเดินทางสู่สนามบินดานัง เพื่อเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์...09.30 น. เดินทางออกจากสนามบินดานัง 10.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhat นำเดินทางเข้าสู่เมืองโฮจิมินห์

เที่ยง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตคาร

 ช่วงบ่าย

หลังอาหารให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งตลาดเบนถัน ได้เวลานัดหมาย นำท่านสู่สนามบิน Tan Son Nhat

18.00 น. เหิรฟ้าจากสนามบิน Tan Son Nhat ด้วยสายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD 3725

19.25 น. เดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

 • ค่าที่พักที่ฮอยอัน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )
 • ค่าที่พักที่เว้ 1 คืน
 • ค่าอาหารตามโปรแกรม การเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน,ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
 • ประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าทิป,camera fees to tour sites
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ,ภาษีน้ำมัน,ภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน โฮจิมินห์ - เว้ , ดานัง - โฮจิมินห์

ราคาสำหรับเด็ก

 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์