บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 008

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Description: Photo 516_1Description: Photo 516_2Description: Photo 516_3Description: Photo 516_4
 • Description: Photo 516_5Description: Photo 516_6Description: Photo 516_7Description: Photo 516_8

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* อดีตทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนาม   ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้
* พิพิธภัณฑ์สงคราม  ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์สงคราม และอาวุธ ปืน ระเบิด และเครื่องบินรบฯ
* อุโมงกู๋จี   เมืองซึ่งเคยเป็นสนามรบในสงครามเวียดนามดหนือ ใต้
* พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋  จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
* ที่ทำการไปรษณีย์กลางเวียดนาม  ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม
* โบสถ์นอร์ทเทอดาม  โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส
* น้ำตกดาทันลา   เป็นน้ำตกที่ต้องนั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปชมตัวน้ำตก
* ทะเลทรายแดง  อยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ มีพื้นที่กว้างใหญ่ สันทรายกว้างไกลตัดกับเส้นขอบฟ้างดงาม
* ทะเลทรายขาว   อยู่ไปทางใต้ของทะเลทรายแดง ที่นี่เก๋ตรงที่มีแหล่งโอเอซิส หรือแหล่งน้ำจืดเป็นบึงอยู่ใกล้ๆ
5 วัน/4 คืน 12,700 บาท

 

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา : คน

เดินทาง 2 - 3 คน

22,800.-

เดินทาง 4 - 5 คน

17,000.-

เดินทาง 6 - 8 คน

15,000.-

เดินทาง 9 - 10 คน

12,700.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,500.-

หมายเหตุ..ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ และยังไม่่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหักณใที่จ่าย

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้ - อุโมงค์กู๋จี ( -/L/D)


ช่วงเช้า

00.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน..............โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อน รับ...00.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ …........ พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน...00.00 น.ถึงสนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...นำทุกท่าน เดินทางสู่ตัวเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ นำท่านชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นำท่านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน บริเวณส่วนตัวของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ห้องบัญชาการใต้ดิน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางยังเมืองกู๋จี เมืองซึ่งเคยเป็นสนามรบในสงครามเวียดนาม และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมาเพื่อเยี่ยมชมจำนวนมาก ชมนิทรรศการต่างๆที่จัดไว้ให้ชม โดยจำลองส่วนต่างๆภายในอุโมงค์ อาทิ เช่น ห้องปประชุม, ห้องอาหาร,โรงพยาบาล,ห้องบัญชาการ เป็นต้น เวลา พอสมควร...เดินทางกลับยัง โฮจิมินห์ ..... อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย และ เข้าเช็คอินที่พัก

ค่ำ

นำท่าน ลงเรือสำราญเพื่อรับประทานอาหารค่ำ พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้น เมือง

พักที่ LEDUY HOTEL   3*

วันที่สอง

โฮจิมินห์ซิตี้ทัวร์ - ดาลัด ( B/L/D)


ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...นำท่านชมพิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม ซึ่งที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมรูปถ่ายของสงคราม บาดแผล และความเจ็บปวดของชาวเวียดนามที่ต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางกระสุนปืน และชีวิตที่ต้องหลบ ๆ ซ่อน มาตลอดเวลานับสิบ ๆ ปี...นำท่านถ่ายรูปคู่กับโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรั่งเศสได้จำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศส........ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก...นำท่านชมที่ทำ การไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในนคร เวียดนาม สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและตะวันออก...... นำท่านเดินทางต่อยังดาลัด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง

ช่วงบ่าย

เดินทางต่อยังดาลัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. ดาลัด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม เป็นเมืองเล็กๆบนขุนเขา แวดล้อมด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดอกไม้ ก่อนถึงเมืองดาลัด หยุดพักชมความงามของน้ำตก ดาทันลาถึงดาลัด เข้าเช็คอินที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พักที่ Golf 3 Hotel 4****

วันที่สาม

ดาลัด – ดาลัดซิตี้ทัวร์ -น้ำตกดาทันลา -ฟานเทียด – มุยเน่ ( B/L/D)

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...หลังอาหาร เดินทางสู่วัดเส้าหลิน ซึ่งเป็นศิลปจีนขนานแท้ภายในวัดมีระฆังขนาดใหญ่ , สวนดอกไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และยังมีวิวทะเลสาบที่อยู่ด้านหลังของวัดซึ่งสวยที่สุดแห่งหนึ่งของ เมือง...นำทุกท่านกลับลงมาขึ้นรถโดยการนั่งเคเบิ้ลคาร์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสความงามของธรรมชาติ ของทะเลสาบ และ ทิวทัศน์ของเมืองดาลัด...เดินทางต่อยัง พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได๋ ซึ่งเป็นจักรพรรดิ องค์สุดท้ายของเวียดนาม ท่านจะได้ชมห้องต่างๆซึ่งยังอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชมกัน เช่น ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องรับแขก พร้อมทั้งมีชุด ฮ่องเต้ ชุดมเหษี อื่นๆ ให้เช่าใส่เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก...เดินทางต่อยัง หุบเขาแห่งความรัก ชื่อนี้ได้มาจาก นักศึกษาที่นิยมมาพลอดรักกันที่นี่ มีลักษณะเป็นสวนสวยประดับแต่งด้วยมวลดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่กลางหุบเขาและทะเลสาบ ,ชมทะเลทราบ Tuyen lam, ซึ่งอยู่ด้านหลังของหุบเขา และยังมีรถจี๊ปให้เช่าโดยจะนำท่านชมบริเวณสถานที่อย่างทั่วถึง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารท้องถิ่น

ข่วงบ่าย

หลังอาหาร นำท่านเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ตลาดพื้นเมืองดาลัด อยู่กลางใจเมืองเป็นที่ชุมนุมชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ที่แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า มีสินค้าพื้นเมือง เช่น ผลไม้เมืองหนาวทั้งสดและแห้ง ,ผักนานาชนิด ขนมพื้นเมือง กาแฟและชาชนิดอื่นๆมากมาย...เวลาสมควร นำท่านเดินทางต่อยังฟานเทียด ซึ่งจะใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง โดยระหว่างทางห่างจากเมืองประมาณ 5 กิโลเมมตร แวะเที่ยวชมน้ำตกดาทันลา เวลา สมควรเดินทางต่อซึ่งจะเป็นเส้นทางผ่านบนภูเขา และมีลักษณะธรรมชาติ สองข้างทางที่สวยงาม โดยเฉพาะ บางช่วงจะเป็นไร่ซึ่งปลูกต้นกาแฟเต็มไปหมด ถึงมุยเน่ เข้าเช็คอินที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร หรือห้องอาหาร ณ. ที่พัก

พักที่ NovellaMui Ne หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่

ฟานเทียด – โฮจิมินห์ - (B/L/D)


ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...หลังอาหารนำท่านชมหมู่บ้านประมง ซึ่งเป็นสถานที่ๆชาวประมงเมื่อหาปลามาแล้วนำมาขายแก่พ่อค้า และ ลูกค้าทั่วไป เพื่อนำไปขายยังผู้บริโภคต่อไป... จากนั้นเดินทางต่อยังทะเลทรายแดง เล่นสะกีทรายบก และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และต่อไปยังทะเลทรายขาว เวลาสมควรเดินทางต่อยังโฮจิมินห์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่โฮจิมินห์ ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงโฮจิมินห์ เข้าเช็คอินที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

พักที่ LEDUY HOTEL

วันที่ห้า

โฮจิมินห์ -กรุงเทพฯ (B/L/-)

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม...หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย นำท่านสู่ สนามบิน Tan Son Nhat เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

00.00 ฯ  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ …......

00.00 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

 • ค่าที่พักโฮจิมินห์ ซิตี้ 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน )
 • ค่าที่พัก ดาลัด 1 คืน
 • ค่าที่พัก ฟานเทียต 1 คืน
 • ค่าอาหารตามโปรแกรม การเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน,ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
 • ประกันภัยวงเงิน 1,000,000.-

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าทิป,camera fees to tour sites

ราคาสำหรับเด็ก

 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์