บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 009

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว เดินทางตั้งแต่ 2 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • Description: Photo 510_1Description: Photo 510_2Description: Photo 510_3Description: Photo 510_4
 • Description: Photo 510_5Description: Photo 510_6Description: Photo 510_7Description: Photo 510_8

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยว
* สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์   ลุงโฮได้ชื่อว่าวีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม
* วัดเจดีย์เสาเดี่ยว   วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
* วัดวรรณกรรม   มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
* ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ   ศิลปประจำชาติของเวียดนาม
* อ่าวฮาลอง  ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ
* ซาปา  เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน เมื่อฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนาม
* HAM RONG MOUNTAIN  ชมความงามของดอกไม้นานาชนิด ชมการแสดงของหนุ่มสาวชาวเขาชนกลุ่มน้อย
* หมู่บ้านกัตกัต  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน
* น้ำตกซิลเวอร์  เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล
5 วัน/4 คืน 13,900 บาท

 

โรงแรมที่พัก /จำนวนคนเดินทาง

ราคา : คน

เดินทาง 2 -3 คน

22,800.-

เดินทาง 4 - 5 คน

17,000.-

เดินทาง 6 - 8 คน

15,000.-

เดินทาง 9 - 10 คน

13,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,700.-

หมายเหตุ..ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมค่าอาบน้ำเย็นวันที่หนึ่ง + เช้าวันที่ สี่

 

ประมาณการ ราคาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย

ราคาโดยประมาณ : คน

การบินไทย

 

เวียดนามแอร์ไลน์

 

แอร์เอเซีย

 

การ์ต้า แอร์ไลน์

 

หมายเหตุ.
1. ราคาจะขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง และ ระยะเวลาการออกตั๋ว
2. เช็คราคาหน้าเวป ณ.วันที

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ-ฮานอย-ฮานอยซิตี้ทัวร์-ซาปา (-/L/D)


ช่วงเช้า

00.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน........ ชั้น 4 แถว..... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน...00.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ ….........พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่องบิน...00.00 น. ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...นำท่านสู่ ฮานอยซิตี้ทัวร์ ชมสุสานโฮจิมินห์ (ปิดวันจันทร์และวันศุกร์,ตลอดเดือนตุลคม,พฤศจิกายน) ,ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ด้านนอก , ชมบ้านลุงโฮ, เดินทางต่อวัดเจดีย์เสาเดียว ,พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่านสู่ วัดวรรณกรรม ซึ่งเปรียบเสมือน มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เดินทางต่อยังทะเลสาบ ซึ่งตั้งอยู่กลางใจเมือง ฮานอย พร้อมชมวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ...นำท่านชม การแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปการแสดง เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ซึ่งการแสดงจะมีวงดนตรีพื้นเมืองแสดงประกอบด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร...เวลาสมควรประมาณ 20.00 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เวลา 21.15 น. รถไฟอกเดินทางสู่ลาวไค

พักค้างคืนบนรถไฟ

วันที่สอง

ลาวไค-ซาปาทัวร์ -หมู่บ้าน ลาวไช-หมู่บ้านตาแหวน-หมู่บ้านเกียงตาไช (B/L/D)


ช่วงเช้า

เดินทางถึงเมืองลาวไค ประมาณ 05.30 น. นำท่านเดินทางต่อยัง ซาปา ตามเส้นทางคดเคี้ยวบนเนินเขา หากอากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอดเขาแฟนสีปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน ถึงโรงแรมที่พัก...รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม...หลังอาหารเดินทางชมตลาด ซึ่งเป็นตลาดที่ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาขาย...ชมตลาดพอสมควรแก่เวลา นำท่านขึ้นรถจี๊ป เดินทางประมาณ 6 กม.และเดินเท้าต่ออีก 2 กม.ถึงหมู่บ้านลาวไช ต่อยังหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยบ้านตาแหวน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันกับชนเผ่าเพื่อให้เข้าถึงกับบรรยากาศท้องถิ่น

ช่วงบ่าย

หลังอาหาร เดินทางต่อยังบ้านเกียงตาไช ชมความงามของน้ำตก และธรรมชาติท้องถิ่น เวลาพอสมควรขึ้นรถจิ๊ปกลับที่พัก ซาปา

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หลังอาหารเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 พักที่ HOLIDAY SAPA

วันที่สาม

ซาปา-หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต-ลาวไค-ฮานอย ( B/L/D)

 ช่วงเช้า    

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร โรงแรม...หลังอาหาร เดินทางไต่เนินเขา HAM RONG MOUNTAIN ชมความงามของดอกไม้นานาชนิด พร้อมชมการแสดงของหนุ่มสาวชาวเขาชนกลุ่มน้อย...เดินทางต่อยังหมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านเก่าแก่ ชาวเผ่าม้ง ซึ่งอพยพมาจากจีนเมื่อ 300 ปีก่อน ชาวเผ่านี้นิยมใช้เครื่องแต่งกายโทนสีน้ำเงินหรือดำ หยุดพักผ่อนที่น้ำตกซิลเวอร์

เที่ยง

รับประทาน อาหารกลางวันแบบปิคนิคริมแม่น้ำ

ช่วงบ่าย

หลังอาหารเดินทางต่อ ยังเชิงเขาแฟนสีปัน เดินกลับทางกลับเพือขึ้นรถจี๊บสู่ ซาปา อิสระ ช้อปปิ้งที่ตลาดซาปา เวลาสมควร เข้าที่พักทำธุระส่วนตัว

ค่ำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลานัดหมาย นำคณะขึ้นรถไฟ กลับฮานอย

พักค้างคืนบนรถไฟ

วันที่สี่

ลาวไค-ฮานอย--ฮาลอง (B/L/D)


 ช่วงเช้า

ถึงฮานอย เวลาประมาณ 06.00 น. นำท่านเข้าเช็คอิน ที่พัก เพื่อทำธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารที่โรงแรม...นำท่านเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ ดินแดนที่มังกรดำดิ่งสู่ท้อง ทะเล ระยะทาง 165 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่งโมง ..... ถึงฮาลองเบย์...นำท่านลงเรือท่องอ่าวฮาลอง ท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆ เช่น เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ถ้ำต้นไม้ หมู่บ้านชาวเล

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงเมนูซีฟู๊ดบนเรือ

ช่วงบ่าย

ใช้เวลาล่องเรือในอ่าวฮาลอง ประมาณ 4 ชั่วโมง .เดินทางกลับเข้าฝั่งท่าเรือฮาลอง...นำท่านเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อน และ เดินเล่นชายหาดอ่าวฮาลองตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตาคาร หลังอาหารอิสระเดินเล่นตลาดไนท์มาร์เก็ตชายหาดอ่าวฮาลอง

พักที่ Heritage Hotel 4*

วันที่ห้า

ฮาลอง - ฮานอย--กรุงเทพฯ (B/L/-)

  ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม...หลังอาหาร เดินทางกลับสู่ฮานอย ใช้่วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ..ถึงฮานอย

 เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร... หลังอาหารอิสระตามอัทธยาศัย ..จนได้เวลานัดพบเดินทางสู่สนามบินนอยใบ

 ช่วงบ่าย

00.00 น. ออกเดินทางจากสนามบิน นอยใบโดยสายการบิน...... สู่ กรุงเทพฯ

00.00 น. เดินทางถึงสุวรรณภูมิโดยปลอดภัย

[เงื่อนไข]

 • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

 • ที่พักที่ซาปา 1 คืน(พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • พักบนรถไฟ 2 คืน ,พักฮาลอง 1 คืน
 • อาหารเช้า4 มื้อ อาหารกลางวัน 5 มื้อ อาหารเย็น 4 มื้อ (จีน และ เวียดนาม)
 • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ไกด์ดวียดนามพูกภาษาไทย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถนำเที่ยวและไกด์ตลอดการเดินทาง
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000.-
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว,ค่าทิป,camera fees to tour sites
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย

ราคาสำหรับเด็ก

 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์