บริษัท ไทยบุรี เนเชอรัล ทัวร์ จำกัด

Get Adobe Flash player
 TBN 010

ทัวร์จาง เจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์พัก 4 ดาว ตั้งแต่ 10 คน วันนี้ - ตุลาคม 58 บินตรงฉางซาด้วยแอร์เอเซีย ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

 • Description: Photo 612_1Description: Photo 612_2Description: Photo 612_3Description: Photo 612_4
 • Description: Photo 612_5Description: Photo 612_6Description: Photo 612_7Description: Photo 612_8

ไฮไล้ท์สถานที่ท่องเที่ยว..
* เมืองเฟิ่งหวง  เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย  ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขา
* บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน   อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้า โบราณคดีนามอุโฆษของจีน
*ภูเขาเทียนเหมินซาน   ตั้งอยู่มณฑลหูหนานสมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
* จวินเซิงฮว่าเยี้ยน  สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ
* เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน  นั่งกระเช้าขึ้น อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
* สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน  เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามทางกลางขุนเขา และมีลำธารถึง 4 สาย ไหลล้อมรอบ
* เม่ยลี่เซียงซี  หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก”ซึ่งเป็นโชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่า เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนาน
5 วัน/4 คืน 14,200 บาท

 

ทัวร์ 5 วัน 4 คืน เดินทางเดือน วันนี้ - ตุลาคม 58

ราคา : คน

เดินทางตั้งแต่ 10 คน

14,200.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

3,000.-

หมายเหตุ ..ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่วันที่ทำการเดินทาง
- เข้าร้านช้อป ร้านบัวหิมะ、ร้านชา、ร้านผ้าไหม ( ปกติเข้า 5 ร้าน )
- พิเศษอาหาร มื้อละ 50 หยวน (ปกติ 30 หยวน )

 

 
 

กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ – ฉางซา ( - / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )

ช่วงเช้า

05.30 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู 2 เคาเตอร์ D สายการบิน แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.30 น. เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540 เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน

เที่ยง

รับปรปะทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อยังจางเจียเจี้ย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

ช่วงค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

หลังอาหารเข้าเช็คอินที่พัก ..พักที่ TIANZI HOTEL 4*+

วันที่สอง

จางเจียเจี้ย – ภาพวาด 10 ลี้ (รวมรถราง) -เทียนจื่อซาน(ลิฟต์แก้ว) - สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในไต้หล้า - ลำธารแซ่ม้าทอง ( อาหารเช้า/อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเดินทางสู่ ร้านชา ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

นำท่านชม ภาพเขียน 10 ลี้ (นั่งรถรางไฟฟ้าไป-กลับ) ซึ่งตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ 

นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร (ขึ้นกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินในรูปลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆกัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

จากนั้นชมทิวทัศน์อันสวยงามของสวนจอมพล เฮ่อหลง ซึ่งมียอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอด เวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนและจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย

นำทานชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรื่อง อวตารได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิรู้ลืม และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้

 แล้วนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร 

นำท่านเที่ยวชมความงามของ ธารแส้ทองคำ (จินเปียนซี) ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าพักที่โรงแรม  พักที่ TIANZI HOTEL 4*+

วันที่สาม

ถ้ามังกรเหลือง + ล่องเรือ - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ( อาหารเช้า/อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง) เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาดสิบคนโอบรอบ + พร้อมล่องเรือชมความงาม

เที่ยง

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

จากนั้น นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี(โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi) เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต (เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1ช.ม.)

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักเข้าพักที่โรงแรมพักที่ TIANZI HOTEL 4*+

วันที่สี่

ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า – โรงเรียนภาพวาดทราย –ฉางซา –ถนนคนเดินหวงซิน ( อาหารเช้า/อาหารกลางวัน / อาหารเย็น )

ช่วงเช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่านเดินทางสู่เขาเทียนเหมินซาน อยู่ ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง จางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน

นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว 

จากนั้นนำท่านสู่หน้าผาลอยฟ้า ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจ ไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!

นำท่านแวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร

ช่วงบ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง  (ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง )

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด
สำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน 

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก HUAXI HOTEL 4*+ 

วันที่ห้า

ฉางซา – กรุงเทพ ฯ ( อาหารเช้า )

 ช่วงเช้า

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 ช่วงบ่าย

12.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 

15.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

[เงื่อนไข] เข้าร้านช้อป ร้านบัวหิมะร้านชาร้านผ้าไหม

 • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ(ห้องละ 2 ท่าน ) จำนวน 4 คืน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า เข้าประเทศจีน (1,200 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ ไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งนี้อยู่ในข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกัน
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จองทัวร์