TBN 001

Description: one day.jpg
TB 001
Description: text2.png
ONE DAY TRIP
กำหนดการเดินทาง
07.00 น.   :   รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก (เกาะสมุย) เดินทางสู่ท่าเทียบเรือหน้าทอน
08:30 น.   :   เรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช ออกเดินทางจากท่าเรือสู่เกาะว่าว
10:30 น.   :   เรือเดินทางถึงเกาะว่าว เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง
11:30 น.   :   ผู้โดยสารกลับขึ้นเรือ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ โดยล่องเรือให้ท่านชมความงาม
ของหมู่เกาะอ่างทองระหว่างรับประทานอาหาร
13.00 น.   :   ถึงเกาะแม่เกาะ สนุกสนานกับการพายเรือคายัคหรือพักพักผ่อนบนชายหาด
ขึ้นชมทัศนียภาพของทะเลสาปน้ำเค็มที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น อ่างทองของอ่าวไทย
15:00 น.   :   นำท่านกลับเรือซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ ยอร์ช เดินทางกลับมายังเกาะสมุย
17:00 น.   :   เรือเดินทางถึงท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย) ส่งท่านกลับสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ:
ผู้ใหญ่ 2,500 บาท
เด็ก 1,250 บาท
อัตรานี้รวม:
- รถโดยสาร รับ ส่ง ท่าเรือ โรงแรม
- อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
- อุปกรณ์ดำน้ำผิวน้ำ และผ้าเช็ดตัว
- ประกันภัย
- อาหารว่าง เช้า, บ่าย
- อุปกรณ์พายเรือคายัค
- น้ำจืดสำหรับอาบบนเรือ
- ภาษีมูลเพิ่ม
หมายเหตุ:
- ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะคนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและคลื่นลม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
Description: http://www.seatrandiscovery.com/images/ship/angthongtrip/onedayAngthong_01.jpgDescription: http://www.seatrandiscovery.com/images/ship/angthongtrip/onedayAngthong_02.jpgDescription: http://www.seatrandiscovery.com/images/ship/angthongtrip/onedayAngthong_04.jpgDescription: http://www.seatrandiscovery.com/images/ship/angthongtrip/onedayAngthong_07.jpgDescription: http://www.seatrandiscovery.com/images/ship/angthongtrip/onedayAngthong_10.jpgDescription: http://www.seatrandiscovery.com/images/ship/angthongtrip/onedayAngthong_03.jpg

จองทัวร์
Reservation