ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
หน้าแรก
Home
กิจกรรมสร้างสมาธิ
Activity concentration
เว็บบอร์ด
Webboard
สปาธุรกิจ
Business Spa
สปากายและใจ
Body and Mind Spa
ห้องพัก
Room
โปรแกรมและแพคเก็ต
Tour and packet
ชำระเงิน
Payment
สินค้าที่จำหน่าย
Product for Sale
เมนูอาหาร
Food menu
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
Attractions nearby
ติดต่อเรา
Contact
    บริการการเข้าถึงธรรมชาติมนุษย์ ( บริการฟรี )
Enrollment human nature ( Free )
   
สร้างสมาธิ นิมิตรปัญญา นำพาความสุข
วิปัสสนา (ตรวจสุขภาพกรรม/ไตร่ตรองกรรม)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกรรม
เพื่อให้ท่านรู้เท่าทันกรรมแล้วสามารถดึงจิตไม่ให้ทุกข์หรือเศร้าหมองกับการชดใช้กรรม และ
สามารถหยุดการกระทำที่ไม่ดีต่อชีวิตของท่าน (กรรมที่ไม่ดีก็คือการทำผิดศีล 5)

หมายเหต : มีสติที่แข็งแรงในแต่ละวันก็จะส่งผลให้อนาคตรักษาตัวของมันเอง

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพกรรม
1.สมัครสมาชิกไทยบุรีแล้วท่านจะสามารถทำการตรวจสุขภาพกรรมได้
2.ข้อมูลกรรมที่ให้เป็นเพียงกรอบของกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นท่านจะต้องไตร่ตรอง
กรรมของท่านเองว่าสอดคล้องกับกรอบกรรมส่วนไหน เพราะชีวิตของท่านจะถูกหมุนเวียนด้วย
กรอบกรรมนี้ตลอดแต่รายละเอียดของกรรมจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยของท่าน
3.เมื่อท่านได้บันทึกรายละเอียดกรรมของท่านที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ตรงกับกรอบกรรมแล้วท่าน
สามารถที่จะเข้าไปดูรายงานกรรมที่ท่านได้บันทึกไว้ในแต่ละช่วงเวลาที่ท่านต้องการได้เพื่อ
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ธรรมชาติกรรมของท่านเพื่อให้รู้เท่าทันกรรม

 

ข้อมูลทั่วไป
หลักการบริหารธุรกิจของบริษัทที่สำคัญที่สุดเพื่อให้มีกำไรสูงสุด คือการทำ ERM (Enterprise Risk Management )
หรือเรียกว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนั้นหลักสำคัญของการบริหารกรรมของมนุษย์ที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ชีวิต
มีความสุขสงบสูงสุด คือการทำ HRM (Human Risk Management) หรือเรียกว่าการบริหารความเสื่ยงของมนุษย์
ความเสี่ยงของมนุษย์ก็คือเคราะห์กรรมต่างๆหรือความเสื่อมเสียต่างๆ หรืออุปสรรคต่างๆหรือความเหนื่อยยากต่างๆ
ที่จะต้องเผชิญ ซึ่งวิธิการที่จะบริหารความเสี่ยงได้ท่านก็จะต้องไตร่ตรองกรรมในแต่ละวันจนสามารถเห็นว่าธรรมชาติของ
เคราะห์กรรมต่างๆหรือความเสื่อมเสียต่างๆ หรืออุปสรรคต่างๆหรือความเหนื่อยยากต่างๆคืออะไรซึ่งนั่นเท่ากับว่าท่านได้
ไตร่ตรองจนเห็นปัจจัยเสี่ยงของตัวท่านแล้ว ดังนั้นเวลาท่านได้เผชิญกรรมอะไรในแต่ละวันท่านก็ได้รู้เท่าทันกับกรรม
นั้น ก็จะส่งผลให้ท่านไม่ทุกข์ใจหรือเศร้าหมอง จนเป็นเหตให้เกิดการกระทำที่ไม่ดีหรือการทำผิดศีล 5

ศีล 5 และปัจจัยเสี่ยง
ใครทำสิ่งใดเอาไว้ ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดี ย่อมส่งผลต่อผู้กระทำ
ศีล 5 ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
1.ปาณาติปาตาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทุกชนิด
หรือฆ่ามนุษย์ หรือเบียดเบียนมนุษย์
( การทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้อื่นทุกข์กายหรือใจ )
1.มีอายุสั้น หรือมีโรคประจำตัว หรือเจ็บป่วยได้ง่าย
2.อทินนาทานาเวรมณี หมายถึง การเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ 2.ทรัพย์สินต่างๆมักมีคนมาเบียดเบียน หรือโดนขโมย หรือเสื่อมเสียได้ง่าย
3.กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่น 3.มีชีวิตครอบครัวที่ไม่มีความสุขสงบหรือชีวิตคู่ไม่สมหวัง
4.มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดจาส่อเสียดผู้อื่น พูดจาให้ร้ายผู้อื่น 4.เป็นคนที่พูดจาแล้วคนรอบข้างหรือสังคมไม่เชื่อถือ หรือไม่มีเครดิตในการทำสิ่งใด
5.สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมา
ทุกชนิดรวมถึงอบายมุขต่างๆ
5.เป็นคนที่คิดทำสิ่งใดแล้วไม่ประสบความสำเร็จ หรือขาดสติปัญญาในการคิดทำสิ่งใด

 

  ตรวจสุขภาพกรรม  
     

ไทยบุรี  ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา

118 ถนนรามคำแหง 24/5 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์: (02) 718-9519 มือถือ: 086-6044587