TB 011TB 011


แพ็คเกจทัวร์พะเยา แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 6 คน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
การเดินทางโดยสังเขป...
* วันแรก...
เริ่มต้นด้วยการต้อนรับที่สนามบิน เชียงใหม่นำเดินทางสู่พะเยา ระหว่างทางแวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ได้เวลาทานข้าวเที่ยงที่กว้านพะเยาพอดี ตอนบ่ายชมสถานที่เที่ยวในตัวพะเยาต่อ ตกเย็นเข้าเช็คอินที่ พะเยาเกทเวย์
* วันที่สอง...
หหลังอาหารตักบาตรข้าวเหนียวหน้า กว๊าน เสร็จแล้วเดินทางต่อจังหวัดน่าน เยี่ยมเยียนชุมชนผีตองเหลือง ก่อนเดินทางต่อยังวัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ และเสาหลักเมือง ก่อนเข้าพักที่โรงแรมเทวราช ให้ท่านได้อิสระอาหารเย็น
* วันที่สาม...
นมัสการพระธาตุแช่แห้ง ก่อนเดินทางเข้าแพร่ที่แพะเมืองผี คุ้มเจ้าหลวง แล้วต่อยังพระธาตุช่อแฮ เวลาสมควรเดินทางต่อยังสนามบินเชียงใหม่เพื่อส่งทุกท่านกลับพระนคร..
 
หมายเหตุ... รายการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการลูกค้าและเวลาการเดินทางของแต่ละสายการบิน


กำหนดวันเดินทางเดือน ลุกค้ากำหนดวันเดินทางเอง

ราคา : คน ( ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน )

1. เดินทาง 6 - 10 คน

5,900.-

2. เดินทาง 11 คน. ขึ้นไป

5,700.-

หมายเหตุ..ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

 

สายการบินกรุงทพฯ - เชียงใหม่

ราคา : คน โดยประมาณ

1. สายการบิน Air Asia

6,500.-

2. สายการบิน Nok Air

5,000.-

3. สายบิน Kan Air

4,800.-

หมายเหตุ.. ราคาตั๋วเครื่องบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับวันที่ทำการออกตั๋ว

 

3 วัน/2 คืน 5,900 บาท
กำหนดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง

น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – กว๊านพะเยา - วัดใต้บาดาลติโลกอาราม - วัดศรีโคมคำ - วดอนาลโยทิพยาราม (- / อาหารกลางวัน / - )

ช่วงเช้า

รถรับจากสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปยัง จ.พะเยา เวียงภูกามยาว ซึ่งได้รับการโหวตจาก World Health Organization หรือ WHO ให้ติดอันดับ 1 ใน 5 เมืองน่าอยู่ของประเทศไทย

แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน ยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อ

เที่ยง

ถึงกว๊านพะเยารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเจือจันทร์โภชนา

ช่วงบ่าย

ล่องเรือไหว้พระในกว๊านพะเยา และชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม ที่มีอายุกว่า 500 ปีที่ขุดพบใต้กว๊านพะเยา

นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธ รูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ที่ วัดศรีโคมคำ

 มุ่งหน้าสู่ วัดอนาลโยทิพยาราม ศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ชมสถานที่จำลอง ตามแบบศาสนสถานชมพูทวีป และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อาทิเช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก

ยามเย็น

อิสระ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแสงจันทร์ พร้อมชมบรรยากาศพลบค่ำริมกว๊านพะเยา

พักที่

พักที่โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ตักบาตรข้าวเหนียว – ชุมชมมลาบรี ผีตองเหลือง – วัดหนองบัว – บ้านลื้อ – ต้นดิกเดียม – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ - วัดช้างคำ – เสาหลักเมืองน่าน - พระธาตุเขาน้อย (- / อาหารกลางวัน / - )

ช่วงเช้า

อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

หลังจากรับประทานอาหาร เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียวหน้ากว๊าน ก่อนออกเดินทางต่อไปยัง จ.น่าน

เยือน ชุมชนมลาบรี หรือผีตองเหลืองซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าทึ่งน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายซึ่งไม่นิยมนุ่งเสื้อผ้า หรือ การเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่เป็นแหล่ง ถึงแม้ในปัจจุบัน ชาวตองเหลืองจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผู้คนตองเหลืองก็ยังมีชีวิตน่าสนใจน่าศึกษาอยู่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท

ช่วงบ่าย

เดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา เพื่อไปนมัสการวัดหนองบัวมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแม่ ญิง (ผู้หญิง) ล้านนาค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การแต่งกายแบบผ้าซิ่นลายน้ำไหลที่โด่งดังของ จ.น่าน ด้านหลังวัด ยังมีบ้านลื้อจัดแสดงให้ได้ศึกษาการใช้ชีวิตของชาวลื้ออีกด้วย

14.00 น. มุ่งหน้าไปยัง อ.ปัว เพื่อไปดูต้นไม้มหัศจรรย์ "ต้นดิกเดียม"ซึ่งตั้งอยู่หน้าวิหารวัดปราง เป็นต้นไม้ประหลาด หันหน้าเข้าวัด หันหลังให้แดด สั่นไหวเมื่อมีคนสัมผัสบริเวณลำต้นเหมือนคนจั๊กกะจี้

เที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านเดิม เป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิทธภัณฑ์นี้ มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

 จากนั้น นมัสการวัดดังต่าง ๆ ทั่วเมืองน่านซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ วัดภูมินทร์จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวใน ประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร

วัดช้างค้ำเป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือ น้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด

วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตรบรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้ อย่างครบถ้วน

ยามเย็น

ขึ้นพระธาตุเขาน้อยเพื่อชมความสวยงามของตัวเมืองน่านจากมุมสูง

อิสระอาหารเย็นริแม่น้ำน่าน

พักที่

พักที่ โรงแรมเทวราช หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระธาตุแช่แห้ง – แพะเมืองผี– บ้านทุ่งโฮ่ง – คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ - วัดพระธาตุช่อแฮ - พระธาตุสุโทนมงคลศิริ (- / อาหารกลางวัน / - )

ช่วงเช้า

รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์จากที่พักจากนั้นเดินทางไปนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุด ของน่าน คือวัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

ออกเดินทางไปยัง จ. แพร่ เพื่อเที่ยวชมแพะเมืองผี ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเพลิดเพลินกับการ เดินเที่ยวตลาดบ้านทุ่งโฮ่ง แหล่งผลิตเสื้อผ้าม่อฮ่อมอันลือเลื่องของชาวแพร่ 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรมแม่ยมพาเลส หรือ นครแพร่ทาวเว่อร์

ช่วงบ่าย

ชมสถาปัตยกรรมและศึกษาประวัติความเป็นมา อันลี้ลับของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าเดิม บริเวณชั้นใต้ดินบรรยากาศเย็นยะเยือก เป็นคุกโบราณ ใช้ขังทาส และนักโทษ เมื่อเข้าชม ให้เดินถอยหลังเข้าประตูเพื่อแก้เคล็ด

นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก้อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีขาล หรือปีเสือ

กลับเชียงใหม่ ไม่ลืมแวะพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ซึ่งมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ภายในวัด มีการรวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งจากศาสนสถานทั่วประเทศไทย และสิบสองปันนา ประเทศจีนอีกด้วย

ยามเย็น

ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

[เงื่อนไข]

  • [รายละเอียด]

ราคานี้รวม

  • *ที่พักพร้อมอาหารเช้าของวันที่2และ3
  • *มื้ออาหารตามที่ระบุ
  • *รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
  • *นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในปายและแม่ฮ่องสอนตามโปรแกรม
  • *ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

  • *ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
  • *ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
  • *ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
  • * ค่าทิปไกด์ คนขับรถ

หมายเหตุ

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จองทัวร์